روغن موتور و ویژگی های آن

یکی از موارد خیلی مهم مصرفی در ژنراتور های دیزلی و به خصوص ژنراتور گاز…

ادامه مطلب

دیزل ژنراتور موتور سازان مدل ۴٫۲۴۴TG1

ضمانت نامه یک ساله (تا حداکثر 1200 ساعت کارکرد) جهت اطلاع از قیمت دقیق این…

ادامه مطلب

دیزل ژنراتور موتور سازان مدل ۴٫۲۴۸

ضمانت نامه یک ساله (تا حداکثر 1200 ساعت کارکرد) جهت اطلاع از قیمت دقیق این…

ادامه مطلب

دیزل ژنراتور موتور سازان مدل ۴٫۲۳۶

ضمانت نامه یک ساله (تا حداکثر 1200 ساعت کارکرد) جهت اطلاع از قیمت دقیق این…

ادامه مطلب

دیزل ژنراتور موتور سازان مدل ۳٫۱۵۲

ضمانت نامه یک ساله (تا حداکثر 1200 ساعت کارکرد) جهت اطلاع از قیمت دقیق این…

ادامه مطلب

دیزل ژنراتور موتور سازان مدل ۶٫۶۰

ضمانت نامه یک ساله (تا حداکثر 1200 ساعت کارکرد) جهت اطلاع از قیمت دقیق این…

ادامه مطلب

دیزل ژنراتور موتور سازان مدل ۶٫۶۰Gas

ضمانت نامه یک ساله (تا حداکثر 1200 ساعت کارکرد) جهت اطلاع از قیمت دقیق این…

ادامه مطلب

دیزل ژنراتور موتور سازان مدل ۴٫۲۴۴

ضمانت نامه یک ساله (تا حداکثر 1200 ساعت کارکرد) جهت اطلاع از قیمت دقیق این…

ادامه مطلب

دیزل ژنراتور موتور سازان مدل ۴٫۲۴۴Gas

ضمانت نامه یک ساله (تا حداکثر 1200 ساعت کارکرد) جهت اطلاع از قیمت دقیق این…

ادامه مطلب