انواع سیستم های اتصال زمین

انواع سیستم های اتصال زمین در شبکه های فشار ضعیف :TNسیستم  در این سیستم منبع نیرو در پست یا نیروگاه به صورت به صورت مستقیم به زمین وصل شده است و بدنه فلزی تجهیزات توسط هادی  به زمین متصل می باشد PEN یا PE    به سه زیر سیستم تقسیم می شودPENسیستم                                                                                                                          PENیکی می […]

متن کامل