تقسیم بندی تصاویر با شبکه عصبی

تقسیم بندی تصاویر پزشکی با استفاده از شبکه عصبی(A Fuzzy Hopfield Neural Network for Medical Image Segmentation) در این مقاله تقسیم بندی موازی بدون نظارت با استفاده از شبکه عصبی هاپفیلد فازی(fuzzy Hopfield neural network)و یا به اختصار (FHNN) مطرح است.