گزارش کارآموزی

عنوان گزارش: آشنایی با نحوه ی تولید تابلو های برق صنعتی   فهرست مطالب مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 3 مراحل کلی ساخت تابلو………………………………………………………………………………… 5 ملاحظات فنی پیرامون تولید محصول…………………………………………………………………… 6 قطعات و المان هایی که برای ساخت تابلوهای برق مورد استفاده قرار میگیرند………………….. 8 فرآیند ساخت قطعات…………………………………………………………………………………… 44 فرآیند مونتاژ قطعات……………………………………………………………………………………. 49   اهميت موضوع: اهميت و ضرورت […]