خواص لازم برای روغن تراسفورماتورها

خواص لازم  برای روغن تراسفورماتورها: بیشترین کاربرد روغن درترانسفورماتورهای قدرت است روغن دراین حالت هم بعنوان عایق برای مدلاسیون استفاده می شودوهم باحرکت روغن داخل ترانسفورماتورعمل انتقال حرارت را به عهده داردبنابراین روغن ترانس باید ویژگی های زیرراداشته باشد:   1_استقامت الکتریکی بالا 2_ضریب تلفات عایقی آن کم ومقاومت مخصوص آن زیادباشد 3_ویسکوزیتدآن کم باشد […]