آموزش PLC MINI (لوگو)

معرفی لوگو: LOGO کنترل کننده ساده و ارزان قیمتی است که برای کارهای کنترلی ( مانند ساختمانها یا ماشینهای کوچک ) کاربرد دارد . این PLC بصورت Compact است و برنامه ریزی آن توسط کلید های روی آن انجام میشود .