شماره گذاری کنتاکتور

کنتاکت های اصلی (قدرت) هر کنتاکتور را با یک عدد یک رقمی مشخص می کنند به این ترتیب که ورودی تیغه ها با اعداد 5,3,1 و خروجی آن ها با اعداد 6,4,2 نمایش داده می شوند .کنتاکت های فرعی (فرمان) کنتاکتور به دو روش مشخص می شوند.در هر دو روش کنتاکت های فرمان با اعداد […]