دانلود سوالات PLC

7)         سوالات استاندارد 7-1)          S5 7-1-1)          سوالات قسمت اول 1-   معادل دهدهی عدد هگزا دسیمال DB2 کدام است؟ الف) 731                       ب) 137 ج) 1011011011             د) هیچکدام 2- کدامیک از حافظه‌‌‌های زیر فقط خواندنی است؟ الف) RAM                             ب) RWM ج) ROM                          د) EPROM 3- طریقه پاک شدن و برنامه ریزی EEPROM به ترتیب کدام است؟ الف) […]