وضعیت عایقی ژنراتور
متن کامل

بررسي وضعيت عايقي ژنراتور

  مقدمه: اندازه گيريهاي PD به صورت فزايندهاي به منظور تخمين شرايط عايق فشار قوي مورد استفاده قرار ميگيرند، به طوري که در تعميرات دورهاي ماشينها باعث اتخاذ تصميمات نگهداري مناسب و همچنين افزايش طول عمر عايق ميشود. عايقي اپوکسي- ميکاي در ماشينهاي دوار معرفي گرديدهاست و بنابراين فعايت تخليه جزئي1 معموالً به عنوان مشخصکننده عيبهاي ديگر بهکار گرفته ميشود،مانند عيبهاي […]

روغن ترانسفورماتور
متن کامل

خواص لازم برای روغن تراسفورماتورها

خواص لازم  برای روغن تراسفورماتورها: بیشترین کاربرد روغن درترانسفورماتورهای قدرت است روغن دراین حالت هم بعنوان عایق برای مدلاسیون استفاده می شودوهم باحرکت روغن داخل ترانسفورماتورعمل انتقال حرارت را به عهده داردبنابراین روغن ترانس باید ویژگی های زیرراداشته باشد:   1_استقامت الکتریکی بالا 2_ضریب تلفات عایقی آن کم ومقاومت مخصوص آن زیادباشد 3_ویسکوزیتدآن کم باشد […]

فقط با یک کلیک,ما را در گوگل محبوب کنید.