200 مدار با ترانزیستور

  در این کتاب از ابتدا یک سری توضیحات اولیه در مورد ترانزیستور برای شروع کار داده شده سپس مرحله به مرحله از مدارات ساده ی ترانزیستور شروع کرده به مدارات پیچیده تر برسد. برای هر مدار نیز یک تصویر از خود مدار و نحوه اتصال المان ها و شمای مدار داده شده است.