محاسبه سطح مقطع کابل

دوستان در این بخش میخواهیم به معرفی فرمول و نحوه محاسبه سطح مقطع کابل در شرایط مختلف بپردازیم.سطح مقطع کابل با توجه به جریان (جریان مستقیم,متناوب تکفاز,و متناوب سه فاز) متفاوت و .همچنین بسته این که مصرف کننده شما اندکتیو (سلفی) یا غیر اندوکتیو(غیر سلفی یا مقاومتی) باشد  متفاوت می باشد.همچنین عوامل دیگری همچون طول کابل […]