نمونه سوالات الکترومغناطیس

  در PDF که پیوست شده چهار سری نمونه سوالات میانترم درس الکترومغناطیس مقطع کارشناسی قرار داده شده است.به زودی جواب ها در ادامه این پست قرار داده می شود.