حفاظت و اتصال زمین الکتریکی

امروزه در تجهیزات الکتریکی برای جلوگیری از خطرات ناشی از برق گرفتگی از سیستم زمین حفاظتی استفاده می کنند. در این سیستم تجهیزات توسط یک هادی به سیستم زمین متصل می شوند و در صورتی که یک فاز به بدنه اتصال پیدا کند. جریان بالایی توسط سیستم زمین کشیده می شود که سبب عمل کردن […]

متن کامل