ربات تعقیب نور با آردینو

ساخت ربات تعقیب کننده نور با استفاده از آردینو: شرح ربات:این ربات دارای سه سنسور است.وقتی سنسور سمت راستی نور را می بیند موتور سمت چپ حرکت و موتور سمت راست ساکن می ماند تا وقتی این چرخش ادامه میابد که سنسور وسط نور را ببیند وقتی سنسور وسط نور را دید هردو موتور شروع […]