فرومولهای انتگرال گیری

دانلود فرمول های انتگرال گیری با لینک مستقیم. شامل : انتگرال های عمومی انتگرال های لگاریتمی انتگرال های نمایی انتگرال های مثلثاتی انتگرال های هیپربولیک انتگرال های معکوس هیپربولیک انتگرال های معین