اصطلاحات نیروگاهی و برق

در این بخش میخواهیم لیست اصطلاحات پر کاربرد نیروگاهی را برای شما قرار دهیم . Power Plant: نیروگاه Sub Station : پست ، ایستگاه برق Dispatching : دیسپاچینگ،اتاق کنترل H.V:high Voltage  ولتاژ بالا یا فشار قوی L.V:Low Voltage ولتاژ ضعیف یا فشار ضعیف Pressure :  فشار  Temperature = T:دما  HP=High Pressure فشار بالا (بیشتر در […]

متن کامل