آموزش PLC FATEC

فصل اول : پیش نیاز مدار فرمان ، رله ها ، کنتاکتورها ، موتورهاي پله اي ، موتورهاي خودفرمان ، لیمیت سوئیچ ، سنسور ، ترموکوپل ،لودسل ، سنسور فتوالکتریک ، سنسور القایی ، سنسور خازنی ، پتانسیومتر ، کدکننده ، واحدهاي ورودي وخروجی آنالوگ ، مدارات منطقی ، مدارهاي ترکیبی ، مدارهاي ترتیبی ، […]