Print Friendly and PDF

خواص لازم برای روغن تراسفورماتورها

خواص لازم  برای روغن تراسفورماتورها:

بیشترین کاربرد روغن درترانسفورماتورهای قدرت است روغن دراین حالت هم بعنوان عایق برای مدلاسیون استفاده می شودوهم باحرکت روغن داخل ترانسفورماتورعمل انتقال حرارت را به عهده داردبنابراین روغن ترانس باید ویژگی های زیرراداشته باشد:

 

1_استقامت الکتریکی بالا

2_ضریب تلفات عایقی آن کم ومقاومت مخصوص آن زیادباشد

3_ویسکوزیتدآن کم باشد (غلظت وچسبندگی کم)

برای اینکه روغن بتواندبه راحتی حرکت کندودرلابه لای سیم پیچ هاومسیررادیاتورهابه گردش درآیدوعمل انتقال حرارت رابه راحتی انجام دهد لازم است غلظت روغن کم باشد به عبارتی دیگرچسبندگی آن کم باشد.

4_نقطه ی اشتعال  آن بالا باشد(برای جلوگیری ازآتش سوزی روغن در درجه حرارت های بالا باید نقطه ی اشتعال آن بالا باشد)روغن های نسوزکلردارمیدل

5_داشتن حالت سیالی (روانی)دردرجه حرارت های پایین روغن بایدحالت روانی وسیالی خود را در درجه حرارت های پایین حفظ کندیعنی بایدنقطه ی انجمادآن خیلی پایین باشد درغیراین صورت در درجه حرارت های پایین عمل انتقال حرارت بامشکل مواجه می شود.

6_تولیداسیدورسوبات آن کم باشد (خاصیت عایقی روغن راکم می کندوباعث پیری روغن می شود)

 

روغن و اکسیژن : درجه حرارت کات لیزور_اکسیداسیون_آهن وسیم پیچ ها(کات لیزور)_تولیدآب واسید_تولیدرسوباتعایق روغن در درجه حرارت بالا دریک پروسه شیمیایی به تدریج رنگ آن کدر می شودوتولیداسید و رسوبات می کند که این رسوبات روی عایق های کاغذی قرارگرفته وموجب کاهش قدرت عایق آنها می شود همچنین باقرارگرفتن روی هسته ترانس ودرمسیر رادیاتورها کارانتقال حرارت رابامشکل مواجه می سازندکه به تدریج باعث پیری روغن می شود.

 

پیری روغن: روغن رابطور دائم درترانس ها کلیدها وغیره نمی توان مورداستفاده قرارداردزیراروغن خاصیت عایقی خودراکم کمازدست می دهدوبه حالت پیری می رسدپیری روغن یکی ازمشکلات روغن می باشدکه باعث کاسته شدن ضریب اطمینان دستگاه می شودوبه کمک پیش بینی های زیرمی توان تاحدودی ازپیرشدن روغن جلوگیری کرد.

 

1_دستگاه رادرمقابل نفوذهوامحافظت کردبرای این کار ازت( راواردمحفظه نموده بطوری که روغن باهوادرتماس نباشدودستگاه راکاملابست .

2_ممانعت شیمیایی ازتولیداکسیداسیون واسیدروغن رامی توان طوری ساخت که با اکسیژن ترکیب  نشود که ازلحاظ اقتصادی به صرفه نیست.

3_کم کردن خاصیت کاتالیزوری  :بارنگ آمیزی قطعات فلزی وسیم ها می توان خاصیت کاتالیزوری راکم کرد.

4_استفاده ازرطوبت گیر

 

آزمایش  روغن ترانسفورماتور:

1_تعیین ولتاژشکست روغن

2_آنالیز گازهای حل شده درروغن

3_اندازه گیری درجه اسیدی روغن بااستفاده ازمعرف های شیمیایی

4_اندازه گیری ضریب تلفات عایقی

5_اندازه گیری نقطه اشتعال انجماد و….

 

مطالب مرتبط

فقط با یک کلیک,ما را در گوگل محبوب کنید.