انواع مقره های فشار قوی (1)

مقدمه:

مقره های فشارقوی برای اتصال هادی های خطوط انتقال به دکل ها و در مواردی که دارای ولتاژزیادی نسبت به بدنه ی دکل ونسبت به یکدیگر هستند استفاده می شود.عمدتا دارای دووظیفه مهم هستند:

1-   وظیفه ی مکانیکی:بطوری که باید دارای استقامت مکانیکی مناسبی بوده تا بتوانند بارها  و نیروهای مکانیکی را تحت بدترین شرایط به خوبی تحمل کنند هم چنین بایدتحمل وزن سیم های خطوط انتقال وتوزیع برای نگه داری روی دکل هاراداشته باشند.

2-   وظیفه الکتریکی:بطوری که باید دارای خواص عایقی مناسبی بوده و علاوه برتحمل ولتاژکارخط باید درمقابل اضافه ولتاژهای ضربه ای ناشی ازرعدوبرق وقطع ووصل کلید ها به خوبی مقاومت کنند به عبارتی دیگراستقامت الکتریکی انها باید درحدی باشد که دربدترین شرایط یعنی باوجودرطوبت باران آلودگی وبروز صاعقه با ولتاژ بالا دچار شکست الکتریکی نشوند.

ویژگی های مقره ها:

1-استقامت الکتریکی بالا

2-استقامت مکانیکی بالا

3-عاری ازناخالص وحفره های داخلی

4-استقامت دربرابرتغییرات درجه حرارت وعدم تغییرشکل دراثرتغییردما.

5-ضریب اطمینان بالا

ضریب اطمینان مقره ها

6-ضریب تلفات عایقی کم

7-مقاوم در برابرنفوذ آب

جنس مقره ها:

1-مورداستفاده درفضای بسته(Indoor)

2- مقره مورداستفاده درفضای آزاد باز(outdoor)

جنس مقره های  فضای باز از چینی , شیشه, کامپوزیت

وجنس مقره های فضای بسته از اپوکسی, رزین (ترکیبی از اکسیژن وپلاستیک)

می باشد.

مقره های فضای باز مقره های خطوط هوایی ومقره هایی که درمحوط باز ایستگاه های برق فشارقوی استفاده می شوندهستند.

مقره های فضای بسته مقره های داخل تابلوهاوداخل اتاق های ایستگاه های برق فشارقوی هستند.

مقره های چینی

مقره های چینی:موادتشکیل دهنده1-کائولین50-40%   2-فلداسپات(سیلیکات المینیوم پتاسیم )30-25%  3- پودرکوارتزحداکثر25%

استقامت الکتریکی ,حرارتی, مکانیکی این مقره ها بستگی به درصد فراوانی این سه جز دارد:یعنی باافزایش کائولین استقامت حرارتی مقره افزایش می یابد و با بالا بردن درصد فلداسپات استقامت الکتریکی بالا می رود ونیز برای افزایش استقامت مکانیکی مقره ها چینی باید درصد پودرکوارتزرا افزایش داد.

مقره های شیشه ای

 

مقره های شیشه ای  (outdoor):  مواد تشکیل دهنده 1-شیشه 2-آهک 3-کوارتز

استقامت مکانیکی فشاری شیشه حدودا5/1 برابرچینی است.

استقامت مکانیکی کششی آن2برابراستقامت مکانیکی چینی مشابه است.

مزایای مقره های شیشه ای: 1-ضریب انبساط حرارتی آن کوچک است   2-مقره های شیشه قبل ازبروز ترک کاملاخورد می شوند و از روی زمین به راحتی می توانیم مقره معیوب را تشخیص داد.  3-شفافیت وامکان عبور نورخورشید 4-استقامت مکانیکی بالا

معایب شیشه: 1- گردوخاک رابیشتربه خودجذب می کند 2-به علت تغییرشکل نسبت داخلی پس ازسردشدن نمی توان مقره های بزرگی ازآن ساخت  3-وزن بالا    4-گران قیمت

مقره های کامپوزیتی

مقره های کامپوزیتی: ترکیبی پلیرها باخاصیت مقاوم بودن درمقابل اشعه ی ماوراءبنفش خورشید ساخته می شود.

مزایا:

-1بسیارسبک هستند

2-حمل ونقل ونصب ساده تر واسان تر.

3-برخلاف چینی وشیشه قابل شکستن هستند

4-استحکام مکانیکی بالا

5-مناسب برای مناطق آلوده (نیازبه شستشوندارند).

مقره های رزین

مقره های رزین:به دلیل نداشتن مقاومت دربرابراشعه ی ماوراءبنفش خورشیددرفضای بسته مانند داخل تابلوها استفاده میشود وقابل استفاده درفضای آزادنیست.

در شماره دوی این پست انواع مقره های فشار قوی از لحاظ نوع نصب و شکل قرار داده می شوند.